หลงฮวา ดอกไม้มังกร (龍花) ผ่านการพิจารณากับสนพ.ปริ๊นเซส-แผนผังตำแหน่ง/ชื่อของตัวละคร (ฝ่ายใน/วังหลัง)

โดย  จินตธารา/รายาเสน่ห์จันทร์/ศรรกรา/ดาฬ

หลงฮวา ดอกไม้มังกร (龍花) ผ่านการพิจารณากับสนพ.ปริ๊นเซส

แผนผังตำแหน่ง/ชื่อของตัวละคร (ฝ่ายใน/วังหลัง)

ลำดับตำแหน่ง/ชื่อตัวละครฝ่ายใน(วังหลัง)

(แพนด้าเรียงตามอำนาจมากไปน้อยโดยตำแหน่งเลยนะคะ)

1.พระมารดาในจักรพรรดิ(ฮองไทเฮา เรียกโดยย่อคือไทเฮา)สกุล-เจียง ชื่อ-ซูหยู/เจียงซูหยู/เจียงหวงไท่โฮ่ว

-มีบุตรชายหนึ่งคนกับจักรพรรดิพระองค์ก่อน คือเฉียงหมินหลง ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นเฉียงหลงหวงตี้(จักรพรรดิเฉียงหลง)

-มีญาติห่างๆ เป็นลูกสะใภ้หนึ่งคน คือ เจียงเลี่ยงซู/เจียงซูเฟย ต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นเจียงกุ้ยเฟยแทนที่มู่กุ้ยเฟย

-มีนางกำนัลคนสนิทหนึ่งคน สกุล-ผู่ ชื่อ-เยว่จวน/ผู่เยว่จวน/ผู่กูกู

-พระตำหนักกระเรียนฟ้า/เทียนโส้วกง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.พระอัครมเหสีในจักรพรรดิ(ฮองเฮา) สกุล-หวัง ชื่อ-สีเจี่ย/หวังสีเจี่ย/หวังหวงโฮ่ว

-มีบุตรชายหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือเฉียงหมินฉี ขณะนี้เป็นจิ่นคงหวงไท่จื่อ(รัชทายาทจิ่นคง)

-เป็นลูกสาวของหวังไท่เว่ย(จอมทัพสกุลหวัง)/สกุล-หวัง ชื่อ-หลิวทง

-มีนางกำนัลคนสนิท 3 คน

-1.นางกำนัลหมี่ สกุล-หมี่ ชื่อ-อิน/หมี่อิน/หมี่ฉางยวี่(มีอำนาจสั่งการแทนหวงโฮ่วได้บางเรื่อง)

-2.นางกำนัลปี๋ สกุล-ปี๋ ชื่อ-สุ่ย/ปี๋สุ่ย/ปี๋จงกงสื่อ(ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์)

-3.นางกำนัลเมิ่ง สกุล-เมิ่ง ชื่อ-เม่ยเจี้ยน/เมิ่งเม่ยเจี้ยน/เมิ่งจงกงเสวียซื่อสื่อ(ที่ปรึกษาด้านตำรา)

-พระตำหนักหงส์ฟ้า/เทียนเฟิ่งหวงกง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.พระอัครชายาในจักรพรรดิ(หวงกุ้ยเฟย) ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.พระชายาในจักรพรรดิ/สี่พระชายา(ซื่อฟูเหริน) ขั้น1 ชั้นเอก มี4 ตำแหน่ง

4.1.พระชายาลำดับที่1(กุ้ยเฟย) สกุล-มู่ ชื่อ-เซียง/มู่เซียง/มู่กุ้ยเฟย

-เสียชีวิตแล้วด้วยพิษสลายวิญญาณ

-เป็นลูกสาวของมู่เฉิงเซี่ยง(อัครเสนาบดีมู่)/สกุล-มู่ ชื่อ-ซิ่ว

-มีนางกำนัลคนสนิทหนึ่งคน สกุล-เผิง ชื่อ-ซู่/เผิงซู่/เผิงกวนหนี่ว์จื่อ

-พระตำหนักสนฟ้า/เทียนซงกง

4.2.พระชายาลำดับที่2(ซูเฟย) สกุล-เจียง ชื่อ-เลี่ยงซู/เจียงเลี่ยงซู/เจียงซูเฟย/เจียงกุ้ยเฟย

-มีบุตรสาวหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงมี่อวี่ ขณะนี้เป็นเฉียงมี่อวี่กงจู่(องค์หญิงเฉียงมี่อวี่)

-ได้เลื่อนขั้นจากซูเฟยเป็นกุ้ยเฟยแทนมู่เซียง

-เป็นลูกสาวเจียงเจวียน/สกุล-เจียง ชื่อ-เจวียน/เจ้ากรมโยธาธิการ

-เป็นญาติห่างๆ กับเจียงหวงไท่โฮ่ว

-พระตำหนักไผ่ฟ้า/เทียนจู๋กง

4.3.พระชายาลำดับที่3(เต๋อเฟย) สกุล-หลี่ ชื่อ-หลานจิง/หลี่หลานจิง/หลี่เต๋อเฟย

-พระตำหนักเหมยฟ้า/เทียนเหมยกง

4.4.พระชายาลำดับที่4(เสียนเฟย) สกุล-ต๋า ชื่อ-น่าหลันซือซือ/ต๋าน่าหลันซือซือ/ไป๋เฟินเสียนเฟย/เสี่ยวซือ

-มีบุตรชายฝาแฝดสองคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือเปาจื่อและเมี่ยนเปา ขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นจิ่นติ้งหวัง(อ๋องจิ่นติ้ง) หมินจือ(ชื่อหมินจือ)และจิ่นลี่หวัง(อ๋องจิ่นลี่) หมินเหมิง(ชื่อหมินเหมิง)

-ได้นามพระราชทาน 'ไป๋เฟิน' จากเฉียงหลงหวงตี้

-เป็นลูกสาวของต๋าโมเหยียน อดีตชานหยู(หัวหน้าเผ่า)แห่งหรวนตี้

-มีนางกำนัลคนสนิทชาวเผ่าหรวนตี้ สกุล-ชี ชื่อ-รัน/ชีรัน/อารัน

-พระตำหนักดอกไม้ขาว/ไป๋ฮวากง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.พระสนมเอกในจักรพรรดิ/เก้าพระสนมเอก(จิ่วผิน) ขั้น2 ชั้นเอก มี9 ตำแหน่ง

5.1.พระสนมเอกลำดับที่1(เจาอี๋) สกุล-ชาง ชื่อ-อ้ายเป๋า/ชางอ้ายเป๋า/ชางเจาอี๋

-พระตำหนักจี๋หมาน/จี๋หมานกง

5.2.พระสนมเอกลำดับที่2(เจาหรง) สกุล-ช่าง ชื่อ-ต๋าฟู่/ช่างต๋าฟู่/ช่างเจาหรง

-พระตำหนักฮ่าวหมาน/ฮ่าวหมานกง

5.3.พระสนมเอกลำดับที่3(เจาเยวี่ยน) สกุล-กัง ชื่อ-เหอหง/กังเหอหง/กังเจาเยวี่ยน

-มีบุตรสาวหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงอิงชู่ ขณะนี้เป็นเฉียงอิงชู่กงจู่(องค์หญิงเฉียงอิงชู่)

-พระตำหนักฝูหมาน/ฝูหมานกง

5.4.พระสนมเอกลำดับที่4(ชิวอี๋) สกุล-เจีย ชื่อ-ลี่จวี๋/เจียลี่จวี๋/เจียชิวอี๋

-พระตำหนักซุ่นหมาน/ซุ่นหมานกง

5.5.พระสนมเอกลำดับที่5(ชิวหรง) สกุล-หลิง ชื่อ-เหมยเหม่ย/หลิงเหมยเหม่ย/หลิงชิวหรง

-พระตำหนักจินหมาน/จินหมานกง

5.6.พระสนมเอกลำดับที่6(ชิวเยวี่ยน) สกุล-จาง ชื่อ-เหว่ย/จางเหว่ย/จางชิวเยวี่ยน

-ขึ้นมาแทนเจียชิวเยวี่ยนที่โดนพิษสลายวิญญาณ ตายทั้งกลม

-พระตำหนักฟู่หมาน/ฟู่หมานกง

5.7.พระสนมเอกลำดับที่7(ชงอี๋) สกุล-เสวีย ชื่อ-ซวี่หยา/เสวียซวี่หยา/เสวียชงอี๋

-มีบุตรสาวหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงหลินเซียน ขณะนี้เป็นเฉียงหลินเซียนกงจู่(องค์หญิงเฉียงหลินเซียน)

-สนิทสนมกับไอ่ชงหรง

-พระตำหนักเป่าหมาน/เป่าหมานกง

5.8.พระสนมเอกลำดับที่8(ชงหรง) สกุล-ไอ่ ชื่อ-ฝูชุน/ไอ่ฝูชุน/ไอ่ชงหรง

-สนิทสนมกับเสวียชงอี๋ จนอยู่พระตำหนักเดียวกัน

-พระตำหนักเป่าหมาน/เป่าหมานกง

5.9.พระสนมเอกลำดับที่9(ชงเยวี่ยน) สกุล-ฮวน ชื่อ-จินจิน/ฮวนจินจิน/ฮวนชงเยวี่ยน

-พระตำหนักเกาหมาน/เกาหมานกง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.พระสนมชั้นสูง/ยี่สิบเจ็ดพระสนมชั้นสูง(เอ้อร์สือชีซื่อฟู่) มีทั้งหมด3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ9 คน

6.1.พระสนมขั้น3 ชั้นเอก(เจี๋ยยวี๋)สกุล-ต๋า ชื่อ-เชอตาน/ต๋าเชอตาน/ต๋าเชอตานเจี๋ยยวี๋

-ลูกพี่ลูกน้องของต๋าน่าหลันซือซือ

-ตายแล้วด้วยพระราชทานแพรขาวสามฉื่อ

-เป็นลูกสาวของต๋าปาหนานชานหยู(น้องชายของต๋าโมเหยียน) สกุล-ต๋า ชื่อ-ปาหนาน

-มีพี่ชายชื่อต๋าปาหยุน สกุลต๋า ชื่อ-ปาหยุน

ปล.ยังมีพระสนมในเฉียงหลงหวงตี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจี๋ยยวี๋อีก4 คน

6.2.พระสนมขั้น4 ชั้นเอก(เหม่ยเหริน) สกุล-อัน ชื่อ-เหอลี่/อันเหอลี่/อันเหม่ยเหริน

-ตระกูลอันกับมู่เป็นพันธมิตรกัน

-เป็นตำแหน่งตั้งต้นของต๋าน่าหลันซือซือ

ปล.ยังมีพระสนมในเฉียงหลงหวงตี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเหม่ยเหรินอีก3 คน

6.3.พระสนมขั้น5 ชั้นเอก(ไฉเหริน)

ปล.มีพระสนมในเฉียงหลงหวงตี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นไฉเหริน2 คน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.นางสนมชั้นล่าง/แปดสิบเอ็ดสนมชั้นล่าง(ปาสืออียวี่ชี) มีทั้งหมด3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ27 คน

7.1.นางสนมขั้น6 ชั้นเอก(เป่าหลิน)

7.2.นางสนมขั้น7 ชั้นเอก(ยวี่หนวี่)

7.3.นางสนมขั้น8 ชั้นเอก(ไฉหนวี่)

ปล.แพนด้าคาดว่าจะไม่ได้กล่าวถึง แต่ถ้ากล่าวถึงจะมาเพิ่มข้อมูลให้ค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนลำดับของฝ่ายหน้า/วังหน้า ที่ประกอบด้วยตัวเป้งอย่างจักรพรรดิ รัชทายาท องค์ชายแฝดและบรรดาขุนนางใหญ่ๆ น้อยๆ จะตามมาทีหลังนะคะ 5555 แพนด้าขอพักก่อน**

คุยกับแพนด้า:(25/3/18)

ขอแก้ไข'ผู่ไฉเหริน'เป็น'ผู่กูกู'เฉยๆ นะคะ ขอบคุณคุณSam Sun และคุณKibibiza ที่ทักมากเลยค่ะ หลุดตาแพนด้าไป ฮือ ยอมรับความพลาดโดยดีส่วน 'ฮองไทเฮา/หวงไท่โฮ่ว' คือแม่ฮ่องเต้ค่ะ แต่เรียกย่อๆ กันว่า 'ไทเฮา/ไท่โฮ่ว' ส่วนย่าของฮ่องเต้คือ 'ไทฮองไทเฮา/ไท่หวงไท่โฮ่ว' ค่ะ คิดว่าเรียกย่อๆ อาจจะเป็น 'ไท่หมู่'

เรื่องสองแฝดมาวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะ อิอิ

ผังกิ่ง แพนด้าก็อยากทำนะคะ ขอเวลาเรียนรู้หน่อยค่ะว่าจะใช้โปรแกรมอะไรทำดี คิดว่าน่าจะมีทางเดียวคือเซฟเป็นภาพแล้วเอามาลง

ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ส่วนผังหนุ่มๆ ผังฮองเฮาผี แพนด้าขอหาเวลาว่างก่อนนะคะ ตอนแรกว่าจะทำคืนนี้ แต่แพนด้าเพลียมากเลย อยากล้มตัวลงนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่ม 55555

ปล.แพนด้าเขียนเรื่องนี้ต้องทำผังมือไว้ดูเลย ฮาาาา ทำไว้หลายแผ่นด้วยอ้ะ อิอิ เรื่องชื่อนี่จิ้มมั่วล้วนๆ ค่ะ ฮาาา

สุดท้ายขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ขอรับกำลังใจไปปั่นงานต่อไป น้ำตาไหลแพรบ...

ขอเพิ่มเติมคือลงอันนี้เสร็จเพิ่งเห็นมีนักอ่านน่ารักๆ อีกสองท่านช่วยอธิบาย ขอบคุณคุณtiktose และคุณKiller P. มากค่ะ เข้าใจตรงกับแพนด้าเลย แต่ ไฉเหริน แพนด้าคิดอีกที ตัดไปเลยน่าจะสับสนน้อยกว่า ที่แพนด้าอ่านมาไฉเหริน บางทีเป็นนางกำนัล ไม่ถวายตัวก็มีเหมือนกัน

รีวิวจากผู้อ่าน

ความเห็นโดย Sirisupa
ตามๆๆๆแต่ช้ามาก
เมื่อ 8 เดือน 1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความเห็นโดย jub1964
รอค่ะติดตามแน่นอน
เมื่อ 8 เดือน 3 สัปดาห์ที่แล้ว

รีวิว