ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

บริษัท = ‘บริษัทตอนที่หนึ่งจำกัด’ ผู้ดูแลและให้บริการ www.hongsamut.com

ผู้สมัคร = ผู้ที่ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ www.hongsamut.com เพื่อขอรับบริการของบริษัทผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอปพลิเคชันอื่นๆ

สมาชิก = ผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ www.hongsamut.com เพื่อขอรับบริการของบริษัทผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอปพลิเคชันอื่นๆ

 • ผู้สมัครจะไม่ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อมาทำธุรกรรมทางการเงินภายในwww.hongsamut.com
 • ผู้สมัครไม่มีวัตถุประสงค์ในการทำผิดกฎหมาย
 • ผู้สมัครจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เนื้อหาใดๆ หรือละเมิดทรัพทย์สินทางปัญญาที่ลงไว้ภายใน www.hongsamut.com โดยเด็ดขาด
 • ผู้สมัครจะไม่หมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง
 • ผู้สมัครขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงไปในแบบฟอร์ม ‘สมัครสมาชิก’ เป็นความจริงทุกประการ และยินดีจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันสืบเนื่องมาจากข้อมูลที่กรอกลงไปในฟอร์ม ‘สมัครสมาชิก’ โดยที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัท
 • ผู้สมัครอนุญาตให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ชื่อนามสกุล รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ อันเป็นข้อมูลที่ผู้สมัคร ‘ยินยอมให้ไว้’ เพื่อยืนยันตัวตนกับทางบริษัทได้
 • ผู้สมัครยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายได้
 • ผู้สมัครรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกให้บริการ หรือบริการที่สิ้นสุดไปแล้วแต่อย่างใด
 • ผู้สมัครรับทราบก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิก ว่าทางบริษัทจะไม่มีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิก อันเนื่องมาจากการจำกัดการใช้งานและการยกเลิกสัญญาการใช้บริการ รวมทั้งอาจไม่คืนเงินค่าบริการของสมาชิกที่ยังเหลืออยู่กับบริษัท

ข้อตกลงในการให้บริการ

บริษัท = ‘บริษัทตอนที่หนึ่งจำกัด’ ผู้ดูแลและให้บริการ www.hongsamut.com

ผู้สมัคร = ผู้ที่ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ www.hongsamut.com เพื่อขอรับบริการของบริษัทผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอปพลิเคชันอื่นๆ

สมาชิก = ผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ www.hongsamut.com เพื่อขอรับบริการของบริษัทผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอปพลิเคชันอื่นๆ

 1. www.hongsamut.com เปิดให้บริการสมาชิกทุกวันไม่เว้นวันหยุด
 2. หากสมาชิกเลือกช่องทางทำธุรกรรมทางการเงินกับทางบริษัท ด้วยการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ‘แจ้งชำระเงิน’ ดังนี้
  • จะให้บริการในช่วง ‘09.00 นาฬิกา ถึง 20.00 นาฬิกา’ ของทุกวัน
  • จะงดให้บริการในช่วง ‘20.01 นาฬิกา ถึง 08.59 นาฬิกา’ ของทุกวัน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการให้บริการในกรณีที่อยู่ในช่วงพัฒนาระบบ ตรวจสอบอุปกรณ์ หรือมีเหตุผลอันสมควรให้ปิด โดยที่ทางบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หรือแจ้งโดยเร็วที่สุด
 4. หากสมาชิกมีพฤติกรรมอันเป็นการรบกวน ขัดต่อกฎหมาย หรือนำพามาซึ่งความเสียหายและปัญหาในการดูแลเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการจำกัดขอบเขตการใช้งาน หรือระงับการให้บริการต่อสมาชิกรายดังกล่าวได้
 5. ระบบเพชรHongsamut ทุกแพ็คเก็จ จะมีการเพิ่มเศษสตางค์เป็นจุดทศนิยม เมื่อชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน จะถือเป็นส่วนหนึ่งในราคาแพ็คเกจเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อลูกค้าเลือกช่องทางการโอนเงิน จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว